Formalną podstawę oraz szczegółowe zasady pobierania opłat wyznacza ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2016 roku, poz. 623). W praktyce notarialnej opłaty te zasadniczo dotyczą spraw z zakresu prawa o księgach wieczystych.

Wyróżnić można następujące opłaty:

200 zł - od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Min. 100 zł – od wniosku  o wpis udziału w prawie, w takim przypadku pobiera się część opłaty stałej proporcjonalnej do wysokości udziału, nie mniej niż 100 zł.

150 zł - od wniosku o:

 • wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku albo zniesienia współwłasności, niezależnie od liczby udziałów w tych prawach
 • własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami
 • własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha
 • praw osobistych i roszczeń
 • zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych

60 zł -  od wniosku o:

 • założenie księgi wieczystej
 • połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, niezależnie od liczby łączonych nieruchomości
 • odłączenie nieruchomości lub jej części
 • sprostowanie działu I-O
 • wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
 • dokonanie innych wpisów, poza określonymi w art. 42 i 43 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych